КОГА МОГА ДА ТЕГЛЯ ПАРИТЕ СИ ОТ ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ

Изтеглянето на средствата от пенсионните фондове става по различен начин, в зависимост от вида на пенсионния фонд.

Започваме с Универсален пенсионен фонд, който напомняме е задължителен за всички лица родени след 31.12.1959 г. Договорът за универсален фонд е между осигуреното лице и едно от лицензираните частни пенсионноосигурителни дружества. Вноската, която постъпва в този фонд е 5% от осигурителния доход, като 2,2% са за сметка на служителя и 2,8% за сметка на работодателя. Сумите се превеждат от осигурителя към НАП, а те превеждат 5% във фонда, който лицето е избрало. Средствата се натрупват и се олихвяват с постигната от пенсионното дружество доходност.

Случаите, в които могат да бъдат изтеглени средствата от фонда са следните:

  • пожизнена допълнителна месечна пенсия, когато лицето придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по част първа от КСО (с пенсията от НОИ) или 5 години по-рано, при условие, че определената от пенсионното дружество пенсия е по-голяма от размера на минималната пенсия, платима от държавното обществено осигуряване;
  • еднократно може да бъдат изплатени до 50 % от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при трайно намалена работоспособност над 89,99% (с решение на ТЕЛК/НЕЛК);
  • еднократно или разсрочено се изплащат суми на наследниците на починало осигурено лице и на пенсионер на фонда.

Следва Професионалният пенсионен фонд, който е задължителен за всички лица, упражняващи първа или втора категория труд. Вноската, която постъпва в този фонд е изцяло за сметка на работодателя и за упражняващите първа категория труд за 2017 г. е 12%, а за втора 7% от осигурителния доход. Пенсионерите от този фонд получават срочна пенсия и срока е до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО и не може да се получава заедно с пенсия за трудова дейност или със социална пенсия за инвалидност. С други думи, пенсията от този фонд покрива времето от по-ранното пенсиониране до възрастта на „нормалното пенсиониране“.

Осигурено лице може да получи сума от фонда при следните условия:

  • срочна професионална пенсия се придобива, когато лицето е работило 10 г. при условията на първа категория труд и възраст 10 години по-ниска от възрастта за пенсиониране по чл. 68, ал. 2 от КСО;
  • срочна професионална пенсия се придобива също така, когато лицето е работило 15 г. при условията на първа и втора категория труд и възраст 5 години по-ниска от възрастта за пенсиониране по чл. 68, ал. 2 от КСО;
  • еднократно могат да бъдат изплатени до 50 % от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при трайно намалена работоспособност над 89,99 %, установена от ТЕЛК/НЕЛК;
  • еднократно или разсрочено се изплаща сумата на наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер;

Следва Доброволният пенсионен фонд с лични вноски – това са договори, които всеки, който желае може да сключи с дадено пенсионно дружество и да се осигурява. Размерът на вноската в такъв фонд се избира от лицето и може да бъде месечна, тримесечна, годишна, еднократна. Няма задължение за плащане всеки месец, т.е. плащането може да бъде прекратено и съответно възобновено във всеки един момент, без да има никакви санкции за това.

Тегленето на средствата от този фонд се извършва по всяко време. Осигурения подава заявление за теглене, като посочва в него размера на сумата – част от нея или цялата включително и натрупаната доходност.

Когато са ползвани данъчни преференции за внесената сума или за част от нея и тегленето се извършва преди пенсиониране, данък в размер на 10% е дължим. В случай, че за сумата не са ползвани данъчни облекчения данък не се дължи, когато и да бъде изтеглена сумата.

Последния вид пенсионен фонд е Доброволен фонд за сметка на работодател. Това са договори, които се сключват от работодателите в полза на служителите. Работодателят решава по колко и кога да внася осигурителни вноски на своя служител.

Служителят може да получи натрупаната сума при пенсиониране или 5 години по-рано. Данък върху сумата не се дължи, когато и да я получи.

Осигуряването в Доброволен фонд е един от най-гъвкавите и неангажиращи варианти на лична инвестиция, като има допълнителни ползи като спестяване от данъци и печалба от доходност.

 

Начало

Start typing and press Enter to search